همایش علمی فرهنگی بررسی شاخصه های مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی